Pouria Azarbayjani

Pouria Azarbayjani

| Director | Writer | Producer | Actor

Filmography

Full filmography
The Party of Gloom
The Party of Gloom

Pouria Azarbayjani

... 2017

Tajrish... An Unfinished Story
Tajrish... An Unfinished Story

Pouria Azarbayjani

... 2011

Unfinished Stories
Unfinished Stories

Pouria Azarbayjani

... 2006

Arvand
Arvand

Pouria Azarbayjani

... 2015

... 2000

The Father's Farm
The Father's Farm

Rasool Mollagholipour

... 2003

Contrast
Contrast

Pouria Azarbayjani

... 2001