Esmaeel Fariborzsaleh

Esmaeel Fariborzsaleh

| Director | Writer | Actor

Filmography

Full filmography
Death of the Leopard
Death of the Leopard

Esmaeel Fariborzsaleh

... 1989

The Emissary
The Emissary

Esmaeel Fariborzsaleh

... 1982

Noah's Ark (Flood Myth)
Noah's Ark (Flood Myth)

Khosro Parvizi

... 1968

Sheikh Mufid
Sheikh Mufid

Esmaeel Fariborzsaleh

... 1995

Also known as (AKA.):

Fariborz Saleh, Esmaeel Fariborz Saleh, Esmaeil Fariborz Saleh