| Actor

Filmography

Full filmography
Rostam vs. Sohrab
Rostam vs. Sohrab

Shahrokh Rafi

... 1957

Shahin Tous
Shahin Tous

Karim Fakour

... 1954