Bijan Zamanpira

Bijan Zamanpira

| Director | Writer | Producer | Editor | Director of photography

Filmography

Full filmography
Home
Home

Bijan Zamanpira

... 2017

Missing at the Border
Missing at the Border

Bijan Zamanpira

... 2017

Let's Not Disturb the Water
Let's Not Disturb the Water

Bijan Zamanpira

... 2013

Homes Without a Plate
Homes Without a Plate

Bijan Zamanpira

... 2016

... 2010

Banished by Isis
Banished by Isis

Bijan Zamanpira

... 2016

... 2016

A Hand Is Born
A Hand Is Born

Bijan Zamanpira

... 2011

Siaa Chamaaneh
Siaa Chamaaneh

Bijan Zamanpira

... 2015

A Window Facing the Sun
A Window Facing the Sun

Bijan Zamanpira

... 2005