ببر کوهستان 1344

 • زمان اجرا: 1h32'
 • کارگردان: خسرو پرویزی
 • تهیه کننده: عزیزالله کردوانی
 • انتشار: 1344
ببر کوهستان

عاشق 1386

 • زمان اجرا: 1h45'
 • کارگردان: افشین شرکت
 • تهیه کننده: حبیب اسماعیلی
 • انتشار: 1386
عاشق

آفتاب، مهتاب، زمين 1391

 • زمان اجرا: 1h17'
 • کارگردان: علی قوی تن
 • تهیه کننده: علی قوی تن
 • انتشار: 1391
آفتاب، مهتاب، زمين

خداحافظی طولانی 1393

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: فرزاد موتمن
 • تهیه کننده: علی حضرتی
 • انتشار: 1393
خداحافظی طولانی

دلبران 1379

 • زمان اجرا: 1h37'
 • کارگردان: ابوالفضل جلیلی
 • تهیه کننده: ابوالفضل جلیلی
 • انتشار: 1379
دلبران