در امتداد شهر (شش نفر زیر باران) 1389

 • زمان اجرا: 1h16'
 • کارگردان: علی عطشانی
 • تهیه کننده: محسن طباطبایی پور
 • انتشار: 1389
در امتداد شهر (شش نفر زیر باران)

روياي سينما 1390

 • زمان اجرا: 1h25'
 • کارگردان: علی شاه حاتمی
 • تهیه کننده: علی شاه حاتمی
 • انتشار: 1390
روياي سينما

مجروح جنگی 1377

 • زمان اجرا: 1h22'
 • کارگردان: اصغر نصیری
 • تهیه کننده: محسن حاتمی
 • انتشار: 1377
مجروح جنگی

مرسدس 1376

 • زمان اجرا: 1h27'
 • کارگردان: مسعود کیمیایی
 • تهیه کننده: مسعود کیمیایی
 • انتشار: 1376
مرسدس

تماس 1368

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: خسرو ملکان
 • تهیه کننده: احمد براقیان
 • انتشار: 1368
تماس