578 روز انتظار 1390

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: احمد عبدالهیان
 • تهیه کننده: هادی مشکات
 • انتشار: 1390
578 روز انتظار

صاعقه 1364

 • زمان اجرا: 1h33'
 • کارگردان: ضیاءالدین دری
 • تهیه کننده: محمدرضا جمالی
 • انتشار: 1364
صاعقه

یار در خانه و... 1366

 • زمان اجرا: 2h13'
 • کارگردان: خسرو سینایی
 • تهیه کننده: امیر احمدی
 • انتشار: 1366
یار در خانه و...

متولد 65 1394

 • زمان اجرا: 1h20'
 • کارگردان: مجید توکلی
 • تهیه کننده: محمدمهدی عسگرپور
 • انتشار: 1394
متولد 65

منطقه ممنوع 1373

 • زمان اجرا: 1h34'
 • کارگردان: رضا جعفری
 • تهیه کننده: رضا جعفری
 • انتشار: 1373
منطقه ممنوع