دو عروس 1394

 • کارگردان: داوود موثقی
 • تهیه کننده: علی ژکان
 • انتشار: 1394
دو عروس

یک داستان واقعی 1374

 • زمان اجرا: 1h32'
 • کارگردان: ابوالفضل جلیلی
 • انتشار: 1374
یک داستان واقعی

ایران سرای من است 1377

 • زمان اجرا: 1h35'
 • کارگردان: پرویز کیمیاوی
 • تهیه کننده: محمدرضا سرهنگی
 • انتشار: 1377
ایران سرای من است

راہ طی شده 1384

 • زمان اجرا: 1h37'
 • کارگردان: عباس رافعی
 • تهیه کننده: عباس رافعی
 • انتشار: 1384
راہ طی شده