1936 1315

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

فروردین

با افزایش سالن های سینما در تهران و شهرستان ها، نخستین نظامنامه سینماها در 71 ماده به تصویب هیأت وزرا می رسد.