کیومرث پوراحمد

کیومرث پوراحمد

| نویسنده | کارگردان | ویراستار | بازیگر | تهییه کننده

خواهران غریب
خواهران غریب

کیومرث پوراحمد

... 1374

گل یخ
گل یخ

کیومرث پوراحمد

... 1383

شکار خاموش
شکار خاموش

کیومرث پوراحمد

... 1369

لنگرگاه
لنگرگاه

کیومرث پوراحمد

... 1367

شب یلدا
شب یلدا

کیومرث پوراحمد

... 1380

شرم
شرم

کیومرث پوراحمد

... 1371

گلدن تایم
گلدن تایم

پوریا کاکاوند

... 1396

اتوبوس شب
اتوبوس شب

کیومرث پوراحمد

... 1385

صبح روز بعد
صبح روز بعد

کیومرث پوراحمد

... 1371

نان و شعر
نان و شعر

کیومرث پوراحمد

... 1372

تولد:

November 30, 1948;