رحیم بشارت

رحیم بشارت

photography | writer

رعد، یک داستان زنانه
رعد، یک داستان زنانه

برنا کازرانی

... 1382

... 1381

خانه ای در شن
خانه ای در شن

اردشیر افشین راد

... 1382

بازی باد
بازی باد

علی‌رضا غنی

... 1380

از نفس افتاده
از نفس افتاده

پیام زین العابدینی

... 1381

زمین سخت و آسمان دور
زمین سخت و آسمان دور

شهرام علیدی

... 1381

نیرانجان
نیرانجان

رضا علایی

... 1390