جمشید هاشم پور

جمشید هاشم پور

| بازیگر

زنها شگفت انگيزند
زنها شگفت انگيزند

مهرداد فرید

... 1389

قافله
قافله

مجید جوانمرد

... 1371

گل‌ها و گلوله‌ها
گل‌ها و گلوله‌ها

ناصر مهدی‌پور

... 1371

یاران
یاران

ناصر مهدی‌پور

... 1373

جوانمرد
جوانمرد

جمشید آهنگرانی

... 1375

طعمه
طعمه

فرامرز صدیقی

... 1371

جهنم سفید
جهنم سفید

ساموئل خاچیکیان

... 1347

ضربه طوفان
ضربه طوفان

علی قوی تن

... 1373

نیش
نیش

همایون اسعدیان

... 1373

تاراج
تاراج

ایرج قادری

... 1364

نام های دیگر:

جمشید آریا

تولد:

March 23, 1944;